25ème Tournoi International d’Annecy

Tournoi International d'Annecy : 25ème édition !